ห้องพัก

ค่าบริการ  

  • รายเดือน   ห้องละ 8,000 – 8,500 บาทต่อเดือน